Craig Luzinski, VP Performance Optimization

Craig Luzinski is the Vice President of Performance Optimization at Cheyenne Regional.